Vyhlásenie

Vyhlásenie Svetového dňa Downovho syndrómu v Európskom parlamente

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 21. marca sa my - poslanci Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti - domnievame, že „uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých a neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru “, zakladajúce zásady Európskej únie. Chceme vytvoriť inkluzívnu spoločnosť, v ktorej si všetci budú vážiť dôstojnosť a ľudské práva ľudí so zdravotným postihnutím, budú chránení zákonom a budú sa uplatňovať v konkrétnych opatreniach v celej Európe.

Ako člen Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (dohovor) majú EÚ a členské štáty jasnú povinnosť presadzovať práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím zakotvené v dohovore v celej Únii.

Osoby so zdravotným postihnutím, vrátane osôb s mentálnym postihnutím, majú právo byť plne začlenení do spoločnosti a podieľať sa na nej na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím a ich zastupujúce organizácie je potrebné konzultovať a zapojiť do každého rozhodovania v EÚ.

Osobám so zdravotným postihnutím v Európskej únii hrozí vysoké riziko sociálneho vylúčenia, pretože ich nezamestnanosť je dvojnásobná oproti občanom bez zdravotného postihnutia a dokonca štyrikrát vyššia u osôb s mentálnym postihnutím.

Žiadame, aby práva osôb so zdravotným postihnutím a dohovor boli začlenené do všetkých politík a programov Európskej únie vrátane zdravia, zamestnanosti a inkluzívneho vzdelávania.

Vyzývame európske inštitúcie a členské štáty, aby rešpektovali, chránili a podporovali individuálnu autonómiu osôb so zdravotným postihnutím a mentálnym postihnutím vrátane slobody vlastného rozhodovania. Pripomíname dôležitosť podpory rastúcich projektov autonómie, akými sú inkluzívne vzdelávacie programy, projekty nezávislého života a programy výskumu zdravia s terapeutickými cieľmi.

Pochopíme -li nedostatočné zastúpenie ľudí so zdravotným postihnutím v politických inštitúciách, ako aj v médiách a úplnú politickú neviditeľnosť ľudí s mentálnym postihnutím, budeme sa snažiť ich zastupovať tak, aby sa ich potreby a nároky stali stredobodom politickej agendy.

tlačová správa

PODPISY ČLENOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Bettina Vollath Rakúsko SD
Lukáš Mandl Rakúsko EPP
Monika Vana Rakúsko Zelení
Cindy Franssen Belgicko EPP
Olivier Chastel Belgicko Obnoviť
Hilde Vautmans Belgicko Obnoviť
Petra De Sutter Belgicko Zelení
Karlo Ressler Chorvátsko EPP
Tomislav Sokol Chorvátsko EPP
Costas Mavrides Cyprus SD
Lefteris Christoforou Cyprus EPP
Radka Maxová Česko Obnoviť
Tomáš Zdechovský Česko EPP
Michaela Šojdrová Česko EPP
Marianne Vind Dánsko SD
Riho Terras Estónsko EPP
Laura Huhtasaari Fínsko ID
Nils Torvalds Fínsko Obnoviť
Sirpa Pietikäinen Fínsko EPP
François-Xavier Bellamy Francúzsko EPP
Anne-Sophie Peletovač Francúzsko GUE
Pascal Durand Francúzsko Obnoviť
Helmut Scholz Nemecko GUE
Marlene Mortler Nemecko EPP
Christine Schneider Nemecko EPP
Andreas Glück Nemecko Obnoviť
Svenja Hahn Nemecko Obnoviť
Jan-Christoph Oetjen Nemecko Obnoviť
Pierrette Herzberger-Fofana Nemecko Zelení
Jutta Paulus Nemecko Zelení
Katrin Langensiepen Nemecko Zelení
Terry Reintke Nemecko Zelení
Patrick Breyer Nemecko Zelení
Eva Kaili Grécko SD
Klára Dobrev Maďarsko SD
Attila Ara-Kovács Maďarsko SD
István Ujhelyi Maďarsko SD
Edina Toth Maďarsko EPP
Enikő Győri Maďarsko EPP
Anna Júlia Donáth Maďarsko Obnoviť
Clare Daly Írsko GUE
Francúzsko Fitzgerald Írsko EPP
Sean Kelly Írsko EPP
Grace O'Sullivan Írsko Zelení
Ciarán Cuffe Írsko Zelení
Elisabetta Gualmini Taliansko SD
Andrea Cozzolino Taliansko SD
Brando Benifei Taliansko SD
Salvatore de Meo Taliansko EPP
Elena Lizzi Taliansko ID
Gianna Gancia Taliansko ID
Simona Baldassarre Taliansko ID
Antonio Maria Rinaldi Taliansko ID
Mara Bizzotto Taliansko ID
Marco Campomenosi Taliansko ID
Matteo Adinolfi Taliansko ID
Massimo Casanova Taliansko ID
Paolo Borchia Taliansko ID
Chiara Gemma Taliansko N-A
Marco Zullo Taliansko N-A
Tatjana Ždanoka Latvia Zelení
Juozas Olekas Lithuania SD
Petras Auštrevičius Lithuania Obnoviť
Christophe Hansen Luxembourg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxembourg EPP
Tilly Metz Luxembourg Zelení
Miriam Dalli Malta SD
Alex Agius Saliba Malta SD
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Netherlands ECR
Derk Jan Eppink Netherlands ECR
Kim van Sparrentak Netherlands Zelení
Anna Fotyga Poland ECR
Izabela Kloc Poland ECR
Elzbieta Rafalska Poland ECR
Robert Biedron Poland SD
Łukasz Kohut Poland SD
Jerzy Buzek Poland EPP
Magdalena Adamowicz Poland EPP
Jaroslaw Duda Poland EPP
Elżbieta Łukacijewska Poland EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal SD
Victor Negrescu Romania SD
Clotilde Armand Romania Obnoviť
Vlad-Marius Botos Romania Obnoviť
Tudor Ciuhodaru Romania SD
Ivan Štefanec Slovakia EPP
Miriam Lexmann Slovakia EPP
Peter Pollák Slovakia EPP
Vladimír Bilčík Slovakia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakia ECR
Milan Brglez Slovenia SD
Milan Zver Slovenia EPP
Tanja Fajon Slovenia Obnoviť
Irena Joveva Slovenia Obnoviť
Jorge Buxadé Španielsko ECR
Herman Tertsch Španielsko ECR
Mazaly Aguilar Španielsko ECR
Antoni Comín i Oliveres Španielsko N-A
Lina Galvez Španielsko SD
Estrella Dura Ferrandis Španielsko SD
Alícia Homs Ginel Španielsko SD
Inmaculada Rodríguez-Piñero Španielsko SD
Javier Moreno Sánchez Španielsko SD
Mónica Silvana González Španielsko SD
Rosa Estaràs Ferragut Španielsko EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Španielsko Obnoviť
Izaskun Bilbao Barandica Španielsko Obnoviť
Jordi Canas Španielsko Obnoviť
Adrián Vásquez Lázara Španielsko Obnoviť
Frederick Federley Sweden Obnoviť
Abir Al-Sahlani Sweden Obnoviť
Alice Kuhnke Sweden Zelení
Jakop Dalunde Sweden Zelení
Pär Holmgren Sweden Zelení
Evin Incir Sweden SD
Heléne Fritzon Sweden SD
Johan Danielsson Sweden SD
Erik Bergkvist Sweden SD
Jytte Guteland Sweden SD