EuforTrisomy21_Home

Какво е ЕС за тризомия 21?

Платформа за сътрудничество между асоциации, граждани и политици, които работят заедно за честването на Световния ден на синдрома на Даун, за да направят видими интелектуалните увреждания като цяло и хората с Тризомия 21 в частност (най-често срещаните интелектуални увреждания с генетичен произход, наричани още Синдром на Даун ).

EU for Trisomy 21 е мрежа от различни организации и инициативи на родители от цяла Европа, работещи за подобряване на живота на хората със синдром на Даун на местно ниво. Надяваме се да свържем тези организации, за да вдъхновим сътрудничество и обмен на най-добри практики, като ги обединим под шапката на ЕС за тризомия 21, за да можем колективно да говорим за тризомия 21 в институциите на ЕС.

Европейският съюз има правната компетентност да изработва законодателство, решаващо проблемите на хората с увреждания: здравеопазване, заетост, дискриминация, образование, права на човека... Въпреки това, година след година бюджетите и европейските проекти, засягащи хората с интелектуални затруднения, намаляват или застояват.

Целта на нашите съюзи е да подобрят Автономност, Видимост, Здраве и Равно третиране на хора с тризомия 21 в цялото общество и да накара институциите на ЕС да подкрепят най-уязвимите сред нас.

Какво прави ЕС за тризомия 21 искаш?

Искаме нуждите на хората с интелектуални затруднения да станат приоритет в европейския дневен ред, за да се гарантира истинско равенство между гражданите.

Видимост

Хората с увреждания не присъстват в политическата среда, не присъстват на пазара на труда, нито в медиите. Ако хората с увреждания не са видими в обществото, невъзможно е да се направят необходимите промени.  

Недискриминация

През последните години законодателството на ЕС за борба с дискриминацията измина дълъг път за различните малцинствени групи, с изключение на хората с увреждания. Хората с интелектуални затруднения се нуждаят от специални условия, за да гарантират, че тези закони и юриспруденция ги защитават, а не само на теория.

icons8-stethoscope-50

Здраве

Европейският съюз трябва да действа в най-добрия интерес на хората с интелектуални затруднения, за да гарантира тяхното право на „високо ниво на защита на човешкото здраве“, както е установено от Хартата на основните права на Европейския съюз.             

Автономност

За да гарантираме независимост и свобода на избор на хората с интелектуални затруднения, трябва да насърчаваме тяхната автономия. За тази цел ЕС трябва да насърчи програмата за медицински изследвания с терапевтични цели и приобщаващи иновативни социални проекти, които интегрират в обществото техните различия.