EuforTrisomy21_Home

Kas ir ES attiecībā uz 21. trisomiju?

Platforma asociāciju, pilsoņu un politiķu sadarbībai, kas strādā kopā Pasaules Dauna sindroma dienas atzīmēšanā, lai padarītu redzamu intelektuālo invaliditāti kopumā un jo īpaši personas ar 21. trisomiju (visbiežāk sastopamā ģenētiskas izcelsmes intelektuālā invaliditāte, saukta arī par Dauna sindromu). ).

ES Trisomy 21 veicina sadarbību un informācijas apmaiņu, lai palielinātu izpratni un palielinātu līdzdalību Pasaules Dauna sindroma dienas (21. marts) atzīmēšanā.sv) ES iestādēs. Mums ir partneri visā Eiropā, vietējās NVO, kā arī vecāku aizsāktās iniciatīvas, un, apvienojot tos zem ES Trisomy 21 jumta, mēs varam kopīgi runāt par Trisomy 21 ES institūcijās.

Eiropas Savienībai ir juridiska kompetence izstrādāt tiesību aktus, kas risina problēmas saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti: veselība, nodarbinātība, diskriminācija, izglītība, cilvēktiesības... Tomēr gadu no gada budžeti un Eiropas projekti, kas skar cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, samazinās vai stagnē.

Mūsu alianse ir ideāls veids, kā palielināt atpazīstamību visā sabiedrībā par cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem vajadzībām un mudināt ES iestādes rīkoties, lai atbalstītu visneaizsargātāko no mums.

Ko dara ES Trisomy 21 gribi?

Mēs vēlamies, lai cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem vajadzības kļūtu par Eiropas darba kārtības prioritāti, lai garantētu reālu līdztiesību starp pilsoņiem.

Redzamība

Cilvēki ar invaliditāti nav politiskajā vidē, nav darba tirgū ne plašsaziņas līdzekļos. Ja cilvēki ar invaliditāti nav redzami sabiedrībā, nav iespējams izveidot nepieciešamās izmaiņas.  

Nediskriminācija

ES diskriminācijas novēršanas tiesību akti pēdējos gados ir gājuši tālu uz priekšu dažādām minoritāšu grupām, izņemot cilvēkus ar invaliditāti. Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir nepieciešamas īpašas telpas, lai nodrošinātu, ka šie likumi un jurisprudence viņus aizsargā, un ne tikai teorētiski.

icons8-stethoscope-50

Veselība

Eiropas Savienībai ir jārīkojas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interesēs, lai nodrošinātu viņu tiesības uz “augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni”, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.             

Autonomija

Lai garantētu neatkarību un izvēles brīvību cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, mums jāveicina viņu autonomija. Šim nolūkam ES ir jāveicina medicīniskās izpētes programma ar terapeitiskiem mērķiem un iekļaujošiem novatoriskiem sociāliem projektiem, kas sabiedrībā integrē to dažādību.