EuforTrisomy21_Home

Co to jest UE dla Trisomii 21?

Platforma współpracy stowarzyszeń, obywateli i polityków współpracujących przy obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa, aby uwidocznić niepełnosprawność intelektualną w ogóle, aw szczególności osoby z trisomią 21 (najczęstsza niepełnosprawność intelektualna pochodzenia genetycznego, zwana także zespołem Downa) ).

EU for Trisomy 21 promuje współpracę i wymianę informacji w celu podniesienia świadomości i zwiększenia udziału w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa (21 marcaśw) w Parlamencie Europejskim iw Europie. Nasza platforma rozpoczyna swoje działania z myślą o międzynarodowych obchodach roku 2020, ale przede wszystkim dąży do tego, aby rok 2021 był centralnym rokiem dla osób z trisomią 21.

Unia Europejska ma kompetencje prawne do tworzenia przepisów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych: zdrowia, zatrudnienia, dyskryminacji, edukacji, praw człowieka… Niemniej z roku na rok budżety i projekty europejskie dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną ulegają zmniejszeniu lub stagnacji. Potrzebny jest sojusz, aby uwidocznić w społeczeństwie aspiracje osób z niepełnosprawnością intelektualną i skłonić instytucje UE do działania na rzecz najsłabszych. Światowy Dzień Zespołu Downa to idealny moment na taki sojusz.

Co robi UE dla trisomii 21 chcieć ?

Chcemy, aby potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną stały się priorytetem agendy europejskiej w celu zagwarantowania rzeczywistej równości między obywatelami.

Widoczność

Osoby z niepełnosprawnościami nie są obecne w środowisku politycznym, nie są obecne na rynku pracy ani w mediach. Jeśli osoby z niepełnosprawnościami nie są widoczne w społeczeństwie, nie da się stworzyć niezbędnych zmian.  

Niedyskryminacja

Prawodawstwo UE dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji przeszło w ostatnich latach długą drogę w odniesieniu do różnych grup mniejszościowych, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują specjalnych udogodnień, aby zapewnić, że te prawa i orzecznictwo ich chronią, a nie tylko w teorii.

icons8-stethoscope-50

Zdrowie

Unia Europejska musi działać w najlepszym interesie osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby zapewnić im prawo do „wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego”, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.             

Autonomia

Aby zagwarantować niezależność i wolność wyboru osobom z niepełnosprawnością intelektualną, musimy promować ich autonomię. W tym celu UE musi wspierać programy badań medycznych z celami terapeutycznymi i inkluzywne, innowacyjne projekty społeczne, które integrują w społeczeństwie ich różnorodność.