EuforTrisomy21_Home

Co to jest UE dla Trisomii 21?

Platforma współpracy stowarzyszeń, obywateli i polityków działających wspólnie na rzecz obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, aby uwidocznić niepełnosprawność intelektualną w ogóle, a w szczególności osoby z trisomią 21 (najczęstsza niepełnosprawność intelektualna pochodzenia genetycznego, zwana także zespołem Downa). ).

EU for Trisomy 21 to sieć różnych organizacji i inicjatyw rodziców z całej Europy działających na rzecz poprawy życia osób z zespołem Downa na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję połączyć te organizacje, aby zainspirować współpracę i wymianę najlepszych praktyk, jednocząc je pod parasolem UE na rzecz Trisomii 21, abyśmy mogli wspólnie opowiadać się za Trisomią 21 w instytucjach UE.

Unia Europejska posiada kompetencje prawne do tworzenia ustawodawstwa zajmującego się problemami osób niepełnosprawnych: zdrowie, zatrudnienie, dyskryminacja, edukacja, prawa człowieka… Niemniej jednak z roku na rok budżety i projekty europejskie dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną maleją lub znajdują się w stagnacji.

Celem naszych sojuszy jest poprawa Autonomia, Widoczność, Zdrowie i Równe traktowanie osób z trisomią 21 w całym społeczeństwie i naciskać na instytucje UE, aby wspierały najsłabszych spośród nas.

Co robi UE dla trisomii 21 chcieć ?

Chcemy, aby potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną stały się priorytetem agendy europejskiej w celu zagwarantowania rzeczywistej równości między obywatelami.

Widoczność

Osoby z niepełnosprawnościami nie są obecne w środowisku politycznym, nie są obecne na rynku pracy ani w mediach. Jeśli osoby z niepełnosprawnościami nie są widoczne w społeczeństwie, nie da się stworzyć niezbędnych zmian.  

Niedyskryminacja

Prawodawstwo UE dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji przeszło w ostatnich latach długą drogę w odniesieniu do różnych grup mniejszościowych, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują specjalnych udogodnień, aby zapewnić, że te prawa i orzecznictwo ich chronią, a nie tylko w teorii.

icons8-stethoscope-50

Zdrowie

Unia Europejska musi działać w najlepszym interesie osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby zapewnić im prawo do „wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego”, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.             

Autonomia

Aby zagwarantować niezależność i wolność wyboru osobom z niepełnosprawnością intelektualną, musimy promować ich autonomię. W tym celu UE musi wspierać programy badań medycznych z celami terapeutycznymi i inkluzywne, innowacyjne projekty społeczne, które integrują w społeczeństwie ich różnorodność.