Umbes

EuforTrisomy21_Home

Mis on EL 21. trisoomia puhul?

Platvorm ühingute, kodanike ja poliitikute koostööks ülemaailmse Downi sündroomi päeva tähistamiseks, et teha nähtavaks intellektipuue üldiselt ja eelkõige Trisoomiaga 21 (kõige tavalisem geneetilise päritoluga intellektipuue, mida nimetatakse ka Downi sündroomiks) ).

EU for Trisomy 21 on võrgustik, mis koosneb erinevatest organisatsioonidest ja algatustest vanematelt üle Euroopa, et parandada Downi sündroomiga inimeste elu kohalikul tasandil. Loodame need organisatsioonid ühendada, et inspireerida koostööd ja parimate tavade vahetamist, ühendades need ELi Trisomy 21 katuse alla, et saaksime ELi institutsioonides ühiselt Trisomy 21 eest rääkida.

Euroopa Liidul on juriidiline pädevus koostada õigusakte puuetega inimeste probleemide lahendamiseks: Tervishoid, Tööhõive, Diskrimineerimine, Haridus, Inimõigused… Sellegipoolest vähenevad aasta-aastalt eelarved ja intellektipuudega inimesi puudutavad Euroopa projektid.

Meie liitude eesmärk on parandada Autonoomia, Nähtavus, Tervis ja Võrdne kohtlemine Trisoomia 21 põdevatest inimestest kogu ühiskonnas ja sundida ELi institutsioone toetama meie seas kõige haavatavamaid.

Mis teeb EL Trisomy 21 jaoks tahan?

Soovime, et vaimse puudega inimeste vajadustest saaks Euroopa päevakorras prioriteet, et tagada kodanike tõeline võrdsus.

Nähtavus

Puuetega inimesi pole poliitilises keskkonnas, tööturul ega meedias. Kui puuetega inimesi pole ühiskonnas näha, on vajalike muudatuste loomine võimatu.  

Mittediskrimineerimine

ELi diskrimineerimisvastased õigusaktid on viimastel aastatel erinevate vähemusrühmade jaoks, välja arvatud puuetega inimesed, teinud pika tee. Vaimupuudega inimesed vajavad spetsiaalseid majutusvõimalusi tagamaks, et need seadused ja kohtupraktika kaitseksid neid ja mitte ainult teoreetiliselt.

icons8-stethoscope-50

Tervis

Euroopa Liit peab tegutsema intellektipuudega inimeste huvides, et tagada nende õigus Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud inimtervishoiu kõrgetasemelisele kaitsele.             

Autonoomia

Vaimupuudega inimeste iseseisvuse ja valikuvabaduse tagamiseks peame edendama nende autonoomiat. Selleks peab EL julgustama meditsiiniliste uuringute programmi, millel on terapeutilised eesmärgid ja kaasavad uuenduslikud sotsiaalsed projektid, mis integreerivad ühiskonda nende mitmekesisuse.