Zásady dôvernosti a správy osobných údajov

Účelom tejto politiky dôvernosti je definovať princípy a usmernenia implementované EÚ pre trizómiu 21 v rámci tzv.EÚ pre trizómiu 21“ a potvrdiť svoj záväzok zachovať v maximálnej možnej miere dôvernosť, integritu a bezpečnosť údajov, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s našimi aktivitami a poslaním.

Účelom týchto zásad je informovať vás o spôsobe, akým zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v súlade s predpismi.

Pozývame vás, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady, ktoré môžu byť aktualizované a doplnené. EU for Trisomy 21 v rámci označenia „EU for Trisomy 21“ vás upozorní na akúkoľvek novú verziu akýmikoľvek prostriedkami podľa vlastného výberu, vrátane online alebo e-mailu.

 

Kto zhromažďuje vaše údaje?

Súčasná politika sa týka výlučne spracovania vykonávaného EÚ pre trizómiu 21 v rámci „EÚ pre trizómiu 21Za spracovanie zodpovedá EU pre Trisomy 21, zastúpená jej právnym zástupcom Antoniom Rosiquem 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgicko).

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme údaje potrebné na uskutočnenie akcie “2021 pre trizómiu 21". Informácie sa oznamujú odoslaním online registračných formulárov, ktoré sú priamo prístupné na našej webovej stránke. Môžu byť sprostredkované aj tretími stranami, ktoré sú s nami prepojené alebo sú s nami v kontakte. V takom prípade budú dotknuté osoby informované e-mailom budú mať možnosť mať k nim prístup a vzniesť námietky.

Môžeme byť teda vedení k zhromažďovaniu rôznych údajov podľa uvažovaných účelov, ako napríklad:

  • Identifikačné údaje: priezvisko, meno, poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, PSČ, štát ...
  • Údaje o osobnom živote: rodinná situácia, popis (čo máte radi, záľuby...), fotografia...
  • Údaje o mimovládnych organizáciách: webová stránka, sociálne siete, účel vášho združenia...

 

Na akom základe a prečo používame vaše údaje?

Všetky spracovanie vykonávané EÚ pre Trisomy 21 v rámci „EÚ pre trizómiu 21", má právny základ v súlade s článkom 6 RGPD a je založený najmä na našom oprávnenom záujme a Vašom súhlase. Môžu sa však zakladať aj na jednom z iných právnych základov uvedených v článku 6.

Údaje sa teda zhromažďujú najmä pre:

  • Umožniť realizáciu podujatí súvisiacich s oslavou trizómie 21 v roku 2021,
  • Komunikovať a informovať účastníkov o aktivitách organizovaných na týchto podujatiach,
  • Uľahčiť vzťahy s poslancami EP, občanmi a mimovládnymi organizáciami,
  • Dodržiavajte zákonné povinnosti.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

V rámci „EÚ pre trizómiu 21", združenie EU for Trisomy 21 uchováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre operácie, na ktoré boli zhromaždené, a v súlade s platnými predpismi, pričom je uvedené, že:

  • Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu dvoch (2) rokov od skončenia podujatí súvisiacich s oslavou Trizómie 21 v roku 2021, teda po 31.12.2021.
  • Cookies uložené na koncovom zariadení užívateľa internetu sú uchovávané po dobu trinástich (13) mesiacov od ich prvého uloženia do koncového zariadenia užívateľa.
  • V prípade odvolania proti tretej strane alebo sporu môžu byť vaše osobné údaje uchovávané až do uplynutia všetkých možností odvolania.

 

Neuskutočňuje sa žiadny prenos údajov. V prípade neuspokojivej odpovede môžete podať sťažnosť na Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), francúzsky orgán zodpovedný za zabezpečenie ochrany osobných údajov.

 

Kto má prístup k vašim údajom?

Údaje sa oznamujú len asociácii EU pre trizómiu 21 v rámci označenia „EU pre trizómiu 21“, našim dobrovoľníkom a našim poskytovateľom služieb. Vynakladáme maximálne úsilie, aby k údajom, ktoré spracúvame, mali prístup len oprávnené osoby v rámci prísneho plnenia sledovaného účelu a našich zákonných povinností.

Aby sme zaistili efektívnosť a bezpečnosť nášho spracovania, môžeme ich oznámiť externým príjemcom, poskytovateľom služieb a odbornému poradenstvu, napríklad v oblasti údržby a bezpečnosti počítača, hostingu, správy a údržby našich webových stránok, zasielania e-mailov, organizácie a riadenia komunikácie kampane atď.

 

Kde sú uložené vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú uložené na našich interných serveroch vo Francúzsku.

Aké sú dôsledky neposkytnutia určitých informácií?

V našich formulároch uvádzame povinné informácie s ohľadom na hlavný účel, ktorý sa sleduje umiestnením hviezdičky.

 

Aké bezpečnostné opatrenia zavádzame?

EU for Trisomy 21, v rámci označenia „EÚ pre Trisomy 21“, sa zaviazala zaobchádzať s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje, s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou a implementuje technické, fyzické a organizačné opatrenia na zabránenie, pokiaľ je to možné, akýmkoľvek zverejnenie, zmena alebo nedostupnosť. Zavádzame aj politiku minimalizácie znížením rozsahu zberu údajov na to, čo je nevyhnutne potrebné.

 

Aké sú vaše práva?

V súlade so Všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov 2016/679 máte právo na informácie, prístup a kopírovanie, opravu a aktualizáciu, vymazanie, prenosnosť údajov, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že sú splnené podmienky na uplatnenie týchto práv.

Za rovnakých podmienok máte v závislosti od právneho základu spracúvania aj právo na obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa Vás týkajú, a namietať proti spracúvaniu. Svoj súhlas so spracovaním môžete tiež kedykoľvek odvolať, ak sa spracovanie vykonáva na tomto právnom základe a za predpokladu, že spracovanie nie je založené aj na inom právnom základe.

V súlade s článkom 40-1 francúzskeho zákona o ochrane údajov máte tiež možnosť poskytnúť pokyny týkajúce sa uchovávania, vymazania a oznamovania vašich osobných údajov po vašej smrti.

Informujeme vás, že máte právo podať sťažnosť CNIL, ak sa po tom, čo ste nás kontaktovali, domnievate, že vaše práva týkajúce sa ochrany údajov nie sú rešpektované.

 

Na koho sa obrátiť, ak chcete získať ďalšie informácie alebo uplatniť svoje práva?

Po predložení platného dokladu totožnosti môžete uplatniť svoje práva tak, že nás kontaktujete:

o Mailom: Asociácia EÚ pre trizómiu 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgicko)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

O cookies

Aby sme vám zaručili lepší zážitok, táto stránka používa iba súbory cookie na sledovanie návštevnosti a plynulosti navigácie (Google Analytics). Tieto cookies sa nepoužívajú na reklamné ani komerčné účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s týmto používaním.

 

Čo je to „cookie“?

„Cookie“ je súbor obmedzenej veľkosti, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, odoslaný webovým serverom do súboru cookie prehliadača umiestneného na pevnom disku vášho počítača. Tieto funkcie používajú súbory cookie tretích strán priamo uložené týmito službami.

Vo svojom webovom prehliadači sa môžete kedykoľvek informovať a nastaviť súbory cookie tak, aby ich prijímali alebo odmietali. Svoju preferenciu budete môcť označiť buď globálne pre stránku alebo podľa stránky.

Tieto cookies sú automaticky generované operačnou platformou, Asociácia EU pre Trisomy 21 nemá pri ich generovaní žiadnu akciu.

V závislosti od používaných platforiem však máte možnosť sa proti nim postaviť, vymazať ich pomocou parametrov vášho prehliadača alebo ich dokonca zablokovať.

 

Ochrana osobných údajov a práva na fotografie

V našich registračných formulároch môžete byť požiadaní o poskytnutie fotografie (nie je povinná), ktorá bude zverejnená na tejto webovej stránke a/alebo sociálnych sieťach „EÚ pre trizómiu 21“. Tieto sú distribuované so súhlasom dotknutých osôb, ktoré majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.