Vertrouwelijkheid en beleid voor het beheer van persoonsgegevens

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om de principes en richtlijnen te definiëren die door de EU voor Trisomie 21 zijn geïmplementeerd in het kader van de "EU voor trisomie 21" label en om zijn engagement te bevestigen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van de gegevens die we verzamelen in het kader van onze activiteiten en missies zoveel mogelijk te bewaren.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de regelgeving.

We nodigen u uit om dit beleid regelmatig te herzien, dat kan worden bijgewerkt en aangevuld. EU for Trisomy 21 , in het kader van het "EU for Trisomy 21"-label, zal elke nieuwe versie onder uw aandacht brengen met elk middel naar keuze, inclusief online of per e-mail.

 

Wie verzamelt uw gegevens?

Het huidige beleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingen uitgevoerd door EU voor Trisomie 21, in het kader van de "EU voor trisomie 21" label. EU for Trisomy 21, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger, Antonio Rosique 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (België), is verantwoordelijk voor de verwerking.

 

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het evenement "2021 voor Trisomie 21". De informatie wordt gecommuniceerd door het verzenden van online registratieformulieren, direct toegankelijk op onze website. Het kan ook indirect worden gecommuniceerd door derden die met ons zijn verbonden of in contact met ons zijn. In dit geval zullen de betrokken personen per e-mail worden geïnformeerd van de gegevens die over hen zijn verzameld, kunnen zij er toegang tot krijgen en zich ertegen verzetten.

We kunnen er dus toe worden gebracht verschillende gegevens te verzamelen op basis van de overwogen doeleinden, zoals:

  • Identificatiegegevens: achternaam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, postcode, land ...
  • Persoonlijke levensgegevens: gezinssituatie, beschrijving (wat je leuk vindt, je hobby's...), foto...
  • NGO-gegevens: website, sociale netwerken, doel van uw vereniging...

 

Op welke basis en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Alle verwerkingen uitgevoerd door EU voor Trisomie 21, in het kader van de "EU voor trisomie 21", heeft een wettelijke basis in overeenstemming met artikel 6 van de RGPD, en is voornamelijk gebaseerd op ons legitieme belang en uw toestemming. Ze kunnen echter ook gebaseerd zijn op een van de andere rechtsgronden die in artikel 6 worden genoemd.

Zo worden gegevens voornamelijk verzameld voor:

  • Laat de realisatie van evenementen met betrekking tot de viering van trisomie 21 in 2021 toe,
  • Communiceer en informeer de deelnemers over de activiteiten die tijdens deze evenementen worden georganiseerd,
  • Betrekkingen met leden van het Europees Parlement, burgers en NGO's vergemakkelijken,
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het kader van de "EU voor trisomie 21"" label, de EU voor Trisomy 21 vereniging bewaart uw persoonsgegevens voor de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving, met dien verstande dat:

  • Persoonsgegevens kunnen worden bewaard voor een periode van twee (2) jaar vanaf het einde van de evenementen met betrekking tot de viering van Trisomie 21 in 2021, dat wil zeggen na 31 december 2021.
  • Cookies die op de terminal van de internetgebruiker worden geplaatst, worden gedurende een periode van dertien (13) maanden bewaard vanaf hun eerste storting in de eindapparatuur van de gebruiker.
  • Wanneer er een beroep is ingesteld tegen een derde partij of een geschil is, kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van alle beroepsmogelijkheden.

 

Er vindt geen gegevensoverdracht plaats. Bij een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), de Franse instantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De gegevens worden enkel meegedeeld aan de vereniging EU for Trisomy 21 in het kader van het label "EU for Trisomy 21", aan onze vrijwilligers en aan onze dienstverleners. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen in het kader van de strikte vervulling van het nagestreefde doel en onze wettelijke verplichtingen toegang hebben tot de gegevens die wij verwerken.

Om de efficiëntie en veiligheid van onze verwerkingen te waarborgen, kunnen we deze communiceren aan externe ontvangers, serviceproviders en professioneel advies, bijvoorbeeld voor computeronderhoud en -beveiliging, hosting, beheer en onderhoud van onze websites, e-mailen, organisatie en beheer van communicatie campagnes, enz.

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze interne servers in Frankrijk.

Wat zijn de gevolgen als bepaalde informatie niet wordt gecommuniceerd?

We specificeren in onze formulieren de verplichte informatie met betrekking tot het hoofddoel dat wordt nagestreefd door het aanbrengen van een asterisk.

 

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we?

EU for Trisomy 21 zet zich in het kader van het label "EU for Trisomy 21" in om de door haar verzamelde persoonsgegevens met de grootste zorg en aandacht te behandelen en implementeert technische, fysieke en organisatorische maatregelen om eventuele openbaarmaking, wijziging of onbeschikbaarheid. We voeren ook een beleid van minimalisering door de reikwijdte van gegevensverzameling te beperken tot wat strikt noodzakelijk is.

 

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 hebt u het recht op informatie, toegang en kopiëren, rectificatie en bijwerken, verwijderen, overdraagbaarheid van gegevens die op u betrekking hebben, op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor de toepassing van deze rechten is voldaan.

Onder dezelfde voorwaarden hebt u ook, afhankelijk van de rechtsgrond van de verwerking, het recht om de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te beperken en zich te verzetten. U kunt uw toestemming voor de verwerking ook te allen tijde intrekken als de verwerking op deze rechtsgrondslag plaatsvindt en voor zover de verwerking niet ook op een andere rechtsgrond is gebaseerd.

In overeenstemming met artikel 40-1 van de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u ook de mogelijkheid om instructies te geven met betrekking tot de opslag, verwijdering en mededeling van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

Wij informeren u dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de CNIL als u, na contact met ons op te nemen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming niet worden gerespecteerd.

 

Met wie kunt u contact opnemen voor meer informatie of om uw rechten uit te oefenen?

U kunt, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs, uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:

o Per post: Vereniging EU voor Trisomie 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (België)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

Over cookies

Om u een betere ervaring te garanderen, gebruikt deze site alleen cookies om het verkeer en de navigatievloeibaarheid te controleren (Google Analytics). Deze cookies worden niet gebruikt voor reclame of commerciële doeleinden. Door verder te bladeren op deze site, accepteert u dit gebruik.

 

Wat is een "koekje"?

Een "cookie" is een bestand van beperkte omvang, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd. Deze functies maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze services zijn geplaatst.

U kunt uzelf op elk moment informeren en uw cookies instellen om ze te accepteren of te weigeren in uw webbrowser. U kunt uw voorkeur globaal voor de site of per pagina aangeven.

Deze cookies worden automatisch gegenereerd door het besturingsplatform, de Association EU for Trisomy 21 heeft geen actie in hun generatie.

Afhankelijk van de gebruikte platforms heeft u echter de mogelijkheid om u ertegen te verzetten, ze te verwijderen met behulp van de parameters van uw browser of ze zelfs te blokkeren.

 

Privacy- en afbeeldingsrechten

In onze registratieformulieren kan u worden gevraagd om een foto te verstrekken (niet verplicht), die op deze website en/of de sociale netwerken van "EU voor Trisomie 21". Deze worden verspreid met instemming van de betrokken personen, die het recht hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.